กองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นักบริหารงานศึกษาระดับต้น

นักบริหารงานศึกษาระดับต้น

นายจิรวัฒน์ ปานชาติ

นักบริหารงานศึกษาระดับต้น

งานธุรการ

นักวิชาการศึกษา

งานส่งเสริมประเพณี

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

งานกีฬาและนันทนาการ

งานการศึกษาปฐมวัย

ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1

นางบุษกร แพรกนัทที

ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1

ครูผู้ดูแลเด็ก คผช.

นางประพิศ แก้ววิจิตร

ครูผู้ดูแลเด็ก คผช.

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพงษ์ศรี ผลเรือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ช่วยนายช่างศิลป์

นางสาวธฤดี ดอนจังหรีด

ผู้ช่วยนายช่างศิลป์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

คนงาน

นางสาวทิพพาภรณ์ ไชยสีหนาท

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป