กองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น

นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น

งานบริหารงานทั่วไป

งานส่งเสร้มการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานส่งเสิมกีฬาและนันทนาการ

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

งานบริหารการศึกษา

ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2

นางบุษกร แพรกนัทที

ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2

0871755563

ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1

นางประพิศ แก้ววิจิตร

ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1

0854128618

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพงษ์ศรี ผลเรือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

0935308365

ผู้ช่วยนายช่างศิลป์

ผู้ช่วยนายช่างศิลป์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

คนงาน

นางสาวทิพพาภรณ์ ไชยสีหนาท

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างทั่วไป