กองการศึกษา

ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางบุษกร แพรกนัทที

ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

087-1755563

นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น

นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น

งานบริหารงานทั่วไป

งานส่งเสร้มการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานส่งเสิมกีฬาและนันทนาการ

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

งานบริหารการศึกษา

ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2

นางบุษกร แพรกนัทที

ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2

087-1755563

ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1

นางประพิศ แก้ววิจิตร

ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1

085-4128618

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยนายช่างศิลป์

ผู้ช่วยนายช่างศิลป์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

คนงาน

นางสาวทิพพาภรณ์ ไชยสีหนาท

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างทั่วไป