กองการศึกษา

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น

นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น

นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน

งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางบุษกร แพรกนัทที

งานบริหารการศึกษา

นางบุษกร แพรกนัทที

ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2

ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2

นางบุษกร แพรกนัทที

ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2

087-1755563

ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1

นางประพิศ แก้ววิจิตร

ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1

085-4128618

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยนายช่างศิลป์

ผู้ช่วยนายช่างศิลป์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

คนงาน

นางสาวทิพพาภรณ์ ไชยสีหนาท

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างทั่วไป