กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางนงลักษณ์ อริยเดช

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

089-9494412

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

-ตำแหน่งว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสุพัตรา สมบูรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

085-8472512

นักวิชาการคลัง (ปก/ชก)

-ตำแหน่งว่าง-

นักวิชาการคลัง (ปก/ชก)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางประภาภรณ์ สิงห์วิเศษ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

090-2912624

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกรรณิกา พงษ์พิมาย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

093-0871443

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง)

-ตำแหน่งว่าง-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง)

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)

-ตำแหน่งว่าง-

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง)

-ตำแหน่งว่าง-

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง)

-ตำแหน่งว่าง-

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภ.)

นางวรรณภา ค้าคล่อง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภ.)

064-3928909