กองคลัง

นางนงลักษณ์ อริยเดช

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนงลักษณ์ อริยเดช

นักบริหารงานการคลังระดับต้น

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

นักบริหารงานการคลังระดับต้น

นางกรรณิกา พงษ์พิมาย

งานธุรการ

นางกรรณิกา พงษ์พิมาย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวปุณยภา ไชยงาม

งานการเงินและบัญชี

นางสาวปุณยภา ไชยงาม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานพัสดุและทรัพย์สิน

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางประภาภรณ์ สิงห์วิเศษ

งานผลประโยชน์

นางประภาภรณ์ สิงห์วิเศษ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

งานแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน

งานแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน

งานสถิติการคลัง

งานสถิติการคลัง

พนักงานเก็บเงิน

นางสุกัญยา ปานวัชราคม

พนักงานเก็บเงิน

ลูกจ้างประจำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางวรรณภา ค้าคล่อง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสุจิตรา คงสัตย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พนักงานจ้างตามภารกิจ

คนงาน

นายศากร เข็มนาค

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน

นายสุรชาย สุขะชาตะ

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป