กองคลัง

นางนงลักษณ์ อริยเดช

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนงลักษณ์ อริยเดช

0899494412

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

นักบริหารงานการคลังระดับต้น

นางสาวกรรณิกา พงษ์พิมาย

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวกรรณิกา พงษ์พิมาย

0930871443

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางประภาภรณ์ สิงห์วิเศษ

งานผลประโยชน์

นางประภาภรณ์ สิงห์วิเศษ

0902912624

งานแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน

งานสถิติการคลัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางวรรณภา ค้าคล่อง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

0643928909

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คนงาน

นายพิเชษฐ์ ทองนำ

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและทรัพย์สิน

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและทรัพย์สิน

พนักงานจ้างทั่วไป

เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล

เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล

พนักงานจ้างทั่วไป