กองช่าง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

นายปริษกร จรนิเทศ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่างระดับต้น

หัวหน้าฝ่ายโยธา

นักบริหารงานช่างระดับต้น

งานธุรการ

งานวิศวกรรม

นายช่างโยธา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายสุประวีณ์ กอธัญญาวัฒน์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

งานสวนสาธารณะ

งานสวนสาธารณะ

งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

งานผังเมือง

งานผังเมือง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายณัฐพงศ์ ภูนิลวาลย์

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

งานสถาปัตยกรรม

งานสถาปัตยกรรม

งานศูนย์เครื่องจักรกล

งานศูนย์เครื่องจักรกล

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายจำลอง เนตรวิเศษ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ลูกจ้างประจำ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายวิเชียร สมบูรณ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ลูกจ้างประจำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางอัญชลี เสตะพยัคฆ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ช่างก่อสร้าง (ผู้มีทักษะ)

นายพิชัย ข้าวสาลี

ช่างก่อสร้าง (ผู้มีทักษะ)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ช่างก่อสร้าง (ผู้มีทักษะ)

ช่างก่อสร้าง (ผู้มีทักษะ)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ช่างก่อสร้าง (ผู้มีทักษะ)

นายชูเกียรติ ชุ่มสีดา

ช่างก่อสร้าง (ผู้มีทักษะ)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ช่างก่อสร้าง (ผู้มีทักษะ)

นายจีระวัฒน์ เนตรวิเศษ

ช่างก่อสร้าง (ผู้มีทักษะ)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ช่างก่อสร้าง (ผู้มีทักษะ)

นายทรงศักดิ์ สมนิยม

ช่างก่อสร้าง (ผู้มีทักษะ)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

คนงาน

นายปัญญา ศรีธรรม

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน

นายวันชัย จานดี

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน

นายสมจิตร์ เรืองไร่โคก

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน

นายอำนวย อุดมผล

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป