กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

-ตำแหน่งว่าง-

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

-ตำแหน่งว่าง-

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

วิศวกรโยธา (ปก/ชก)

-ตำแหน่งว่าง-

วิศวกรโยธา (ปก/ชก)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายสุประวีร์ กอธัญญาวัฒน์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายณัฐพงศ์ ภูนิลวาลย์

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายช่างไฟฟ้า (ลูกจ้างประจำ)

นายจำลอง เนตรวิเศษ

นายช่างไฟฟ้า (ลูกจ้างประจำ)

081-2652038

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ลูกจ้างประจำ)

นายวิเชียร สมบูรณ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ลูกจ้างประจำ)

086-2493282

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (ภ.)

นายสุชาติ เรืองนา

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (ภ.)

ผู้ช่วยพนักงานธุรการ (ภ.)

นางอัญชลี เสตะพยัคฆ์

ผู้ช่วยพนักงานธุรการ (ภ.)

093-5340810

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (ภ.)

นายจีระพันธ์ แกล้วกล้า

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (ภ.)

ช่างก่อสร้าง (ภ.)

นายชูเกียรติ ชุ่มสีดา

ช่างก่อสร้าง (ภ.)

096-1611456

ช่างก่อสร้าง (ภ.)

นายจิระวัฒน์ เนตรวิเศษ

ช่างก่อสร้าง (ภ.)

082-7139256

ช่างก่อสร้าง (ภ.)

นายทรงศักดิ์ สมนิยม

ช่างก่อสร้าง (ภ.)

093-4677112

ช่างก่อสร้าง (ภ.)

นายพิชัย ข้าวสาลี

ช่างก่อสร้าง (ภ.)

080-1588089

ตกแต่งสวน (ภ.)

นายชูเกียรติ อนุกูล

ตกแต่งสวน (ภ.)

093-5250998

คนงาน (ท.)

นายวันชัย จานดี

คนงาน (ท.)

066-0172555

คนงาน (ท.)

นายอำนวย อุดมผล

คนงาน (ท.)

061-1039423

คนงาน (ท.)

นายสมจิตร์ เรืองไร่โคก

คนงาน (ท.)

คนงาน (ท.)

นายธนากร ยอดเพ็ชร

คนงาน (ท.)

065-0897758

คนงาน (ท.)

นายบุญเกิด มีทอง

คนงาน (ท.)

097-1299936

คนงาน (ท.)

นายเสริมศักดิ์ ดวงทอง

คนงาน (ท.)

064-8049591

คนงาน (ท.)

นายปฏิภาณ ภาคไม้

คนงาน (ท.)

064-4641201

คนงาน (ท.)

นายธิติสรณ์ มุกดา

คนงาน (ท.)

090-2453708

คนงาน (ท.)

นายกฤชนัท ศรีวงศ์ทอง

คนงาน (ท.)

คนงาน (ท.)

นายโชคชัย ชัยฤทธิ์ไพบูลย์

คนงาน (ท.)