กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ตำแหน่งว่าง-

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

-ตำแหน่งว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางอภิญญา อ่องแจ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

082-3789666

นักวิชาการสาธารณสุข (ปก/ชก)

-ตำแหน่งว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุข (ปก/ชก)

นักวิชาการสาธารณสุข (ปก/ชก)

-ตำแหน่งว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุข (ปก/ชก)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นายอาทิตย์ คำผา

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

083-1014475

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววศินี หนุนกระโทก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)

-ตำแหน่งว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง/ชง)

-ตำแหน่งว่าง-

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง/ชง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง/ชง)

-ตำแหน่งว่าง-

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง/ชง)

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

นายชอบ จักสาน

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (ภ.)

นางสาวพัชรี บุญสมปอง

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (ภ.)

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล (ภ.)

นางสาวนริศรา ค้าขาย

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล (ภ.)

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ภ.)

นายบุญร่วม วาดไธสง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ภ.)

พนักงานขับรถยนต์ (ภ.)

นายสมพงษ์ เข็มค้า

พนักงานขับรถยนต์ (ภ.)

คนงานประจำรถขยะ (ท.)

นายวิเชียร ทายาท

คนงานประจำรถขยะ (ท.)

คนงานประจำรถขยะ (ท.)

นายสมศักดิ์ เข็มนาค

คนงานประจำรถขยะ (ท.)

พนักงานขับรถยนต์ (ท.)

นายสุรศักดิ์ ปัตตะแวว

พนักงานขับรถยนต์ (ท.)

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ท.)

นายธวัชชัย ดีพิมาย

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ท.)

คนงาน (ท.)

นายวิจัย ศิริปรุ

คนงาน (ท.)

คนงาน (ท.)

นายธนชัย คู่พิมาย

คนงาน (ท.)