กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

นายปริษกร จรนิเทศ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวกัญจนพร มีศิลป์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

087-6544982

งานธุรการ

งานธุรการ

นายอาทิตย์ คำผา

งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นายอาทิตย์ คำผา

083-1014475

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งานรักษาความสะอาด

นางอภิญญา อ่องแจ่ม

งานส่งเสริมสุขภาพ

นางอภิญญา อ่องแจ่ม

082-3789666

งานป้องกันและควบคุมโรค

นายกฤดาบดินทร์ ชิณราช

งานสัตวแพทย์

นายกฤดาบดินทร์ ชิณราช

064-5634965

งานทันตสาธารณสุข

งานการเงินและบัญชี

พนักงานขับรถยนต์

นายชอบ จักสาน

พนักงานขับรถยนต์

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางนาตยา สินประกอบ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

097-8739020

พนักงานขับรถยนต์

นายยุทธนา นาคง

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานขับรถขยะ

นายบุญร่วม วาดไธสง

พนักงานขับรถขยะ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

คนงาน

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงานประจำรถขยะ

นายวิเชียร ทายาท

คนงานประจำรถขยะ

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน

นายวิจัย ศิริปรุ

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน

นายสมพงษ์ เข็มค้า

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน

นายสมศักดิ์ เข็มนาค

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป