กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นักบริหารสาธารณสุขระดับต้น

งานธุรการ

งานธุรการ

นายอาทิตย์ คำผา

งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นายอาทิตย์ คำผา

083-1014475

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งานรักษาความสะอาด

งานส่งเสริมสุขภาพ

งานป้องกันและควบคุมโรค

นายกฤดาบดินทร์ ชิณราช

งานสัตวแพทย์

นายกฤดาบดินทร์ ชิณราช

0645634965

งานทันตสาธารณสุข

งานการเงินและบัญชี

พนักงานขับรถยนต์

นายชอบ จักสาน

พนักงานขับรถยนต์

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางนาตยา สินประกอบ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

0978739020

พนักงานขับรถยนต์

นายยุทธนา นาคง

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางอภิญญา อ่องแจ่ม

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

0823789666

พนักงานขับรถขยะ

นายบุญร่วม วาดไธสง

พนักงานขับรถขยะ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

คนงาน

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงานประจำรถขยะ

นายวิเชียร ทายาท

คนงานประจำรถขยะ

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน

นายวิจัย ศิริปรุ

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน

นายสมพงษ์ เข็มค้า

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน

นายสมศักดิ์ เข็มนาค

คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป