กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาติ การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2564

05 พ.ค. 64

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการขออนุญาติ