การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ

26 ต.ค. 66
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566
นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในการจัดกิจกรรม