การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567

13 พ.ค. 67
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานในประชุม พร้อมด้วย นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี ผู้อำนวยการกรมศิลปากร ที่ 10 นครราชสีมา, หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม