การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพิมาย เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

14 พ.ย. 66
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายภักดี อุสาห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพิมาย เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมหินทราย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีผู้แทนภาคราชการ, ผู้แทนภาคประชาชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม