การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายพิจารณางบประมาณ การจัดงาน “เทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2566” ครั้งที่ 3/2566

20 ต.ค. 66
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ชั้น 2
นายภักดี อุตส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นางสาวกัญจนพร มีศิลป์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายพิจารณางบประมาณ การจัดงาน “เทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2566” ครั้งที่ 3/2566
โดยมี นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอพิมาย เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, หัวหน้าส่วนราชการฯ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเทศมนตรีในเขตอำเภอพิมาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม