การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายพิจารณางบประมาณ การจัดงาน “เทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2566” ครั้งที่ 2/2566

10 ต.ค. 66
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ชั้น 2
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายพิจารณางบประมาณ การจัดงาน “เทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2566” ครั้งที่ 2/2566
โดยมี นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอพิมาย เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเทศมนตรีในเขตอำเภอพิมาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม