การประชุมว่าด้วยเรื่องแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2566

01 พ.ย. 66
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นางสาวกัญจนพร มีศิลป์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมว่าด้วยเรื่องแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน เดือนพฤศจิกายน ปี 2566 ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย