การประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566

19 ก.ย. 66

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมหินทรายเทศบาลตำบลพิมาย