การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2566

01 พ.ย. 66
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ที่ว่าการอำเภอพิมาย ชั้น 2
โดยมี นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ, หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และผู้บริหารส่วนท้องถิ่นฯ เข้าร่วมการประชุม