การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมกราคม 2567

28 ธ.ค. 66
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมกราคม 2567 ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ที่ว่าการอำเภอพิมาย ชั้น 2 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย และนายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่นฯ เข้าร่วมการประชุม