การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

27 มิ.ย. 67
“การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ”
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2567
     นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ นายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
     โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพิมาย