การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2566

02 ต.ค. 66

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2566

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และนางสาววรัญญู บัวทองจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ที่ว่าการอำเภอพิมาย ชั้น 2

โดยมี นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่นฯ เข้าร่วมการประชุม