การประชุมเตรียมความพร้อมและรายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566

03 ต.ค. 66
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและรายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ,
ตัวแทนจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด,ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม