การประชุมแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าพิมาย

27 พ.ย. 66
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าพิมาย ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อให้เมืองเก่าพิมายได้รับการคุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลให้คงความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่รักษาเอกลักษณ์ สอดคล้องตามกรอบแนวทาง มาตรการ และระเบียบปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิมาย รวมถึงการกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณขอบเขตเมืองเก่าพิมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยมีนายอนุชา เจริญพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงาน