การประชุมในวาระสำคัญเร่งด่วนในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ปี พ.ศ. 2566

03 พ.ย. 66
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566
นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางสาวกัญจนพร มีศิลป์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางนงลักษณ์ อริยเดช ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมประชุมในวาระสำคัญเร่งด่วนในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ชั้น 2
โดยมี นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหาร อปท., กำนัน, หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และผู้ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการงานเทศกาลเที่ยวพิมาย เข้าร่วมการประชุม