การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19) สายพันธุ์ XBB.1.16

25 พ.ค. 66