การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2566

10 ต.ค. 66
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ทั้ง 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา