การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน เมษายน 2567

05 เม.ย. 67
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน เมษายน 2567 ทั้ง 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา