การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

02 พ.ค. 67
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร งานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ทั้ง 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา