การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2567

05 มิ.ย. 67
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร งานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ทั้ง 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา