การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

15 ก.พ. 61