การแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี พ.ศ. 2566

04 พ.ย. 66
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.45 น.
นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เข้าร่วมงานการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เวลา 10.00 น. แถลงข่าวงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี พ.ศ. 2566
1.นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
2.นายชนม์บันลือ วรรธณพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
3.นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอพิมาย
4.นายภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
5.นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
6.นางสาววรวรรณ ประณีตพลกรัง รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา และแขกผู้มีเกียรติ
7.นายไสว กิตติถิรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
สื่อมวลชนและผู้ร่วมงาน
โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมชมมัคคุเทศก์น้อยอุทยานฯพิมาย และการแสดงชุด “รำพิมายปุระ”