กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

06 พ.ย. 66
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เวลา 13.00 น. – 14.00 น.
-ชุมชนฅนวัดเดิม
-ชุมชนโบสถ์แก้ว
ณ ลานอเนกประสงค์วัดเดิม
เวลา 14.00 น. – 15.00 น.
-ชุมชนสามสระสามัคคี
-ชุมชนวังบูรพา
ณ ศาลาการเปรียญวัดบูรพาพิมล
เวลา 15.00 น. – 16.00 น.
-ชุมชนบ้านส่วยพัฒนา
-ชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
ณ ศาลาการเปรียญวัดสระเพลง
เวลา 16.00 น. – 17.00 น.
-ชุมชนปราสาทหิน
-ชุมชนประตูชัยพิมาย
-ชุมชนไตรมิตรพัฒนา
ณ ศาลาการเปรียญวัดใหม่ประตูชัย

*ในการรับมอบเบี้ยยังชีพแต่ละครั้งให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรคนพิการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง