กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

06 ก.พ. 67
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 และ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
โดยมีกำหนดการ ดังนี้