กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2567

28 ก.พ. 67
กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2567
ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
หมายเหตุ : สำหรับชุมชนปราสาทหินสามารถติดต่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย งานสังคมสงเคราะห์ ชั้น 1