กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน เมษายน 2567

03 เม.ย. 67

ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
โดยมีกำหนดการ ดังนี้