กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

26 เม.ย. 67
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
โดยมีกำหนดการ ดังนี้