กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2567

31 พ.ค. 67
ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
โดยมีกำหนดการ ดังนี้