กำหนดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

05 ก.ค. 66
เทศบาลตำบลพิมาย กำหนดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566