กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในพื้นที่

28 มี.ค. 67
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.

นายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในพื้นที่ ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา