กิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์และพัฒนาคูเมือง กำแพงเมือง ณ ประตูเมืองพิมายด้านทิศใต้ (ประตูชัย)

07 ธ.ค. 66
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์และพัฒนาคูเมือง กำแพงเมือง ณ ประตูเมืองพิมายด้านทิศใต้ (ประตูชัย) ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดกำจัดวัชพืชในบริเวณคูเมืองพิมายด้านทิศใต้ (ประตูชัย) ซึ่งปัจจุบันมีวัชพืชในน้ำ เช่น ต้นกก หญ้าคา หญ้าธูป ป่าบอน ผักตบชวา ฯลฯ สภาพรกทึบหนาแน่นขวางทางน้ำจนเกือบไม่เห็นสภาพความเป็นคูน้ำดั้งเดิม จึงเห็นควรกำจัดวัชพืชเพื่อปรับสภาพพื้นที่ให้สวยงาม ได้ฟื้นฟูและคงสภาพของคูน้ำไว้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการกักเก็บและระบายน้ำภายในชุมชน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างการรับรู้เปิดประตูต้อนรับผู้คนที่สัญจรหลั่งไหลผ่านไป-มา เข้า-ออก สู่เมืองพิมาย ที่เป็นทั้งเมืองโบราณและย่านชุมชนขนาดใหญ่ในปัจจุบัน
โดยมี นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, หัวหน้าส่วนราชการฯ, คณะกรรมการชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม