กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันอานันทมหิดล” (9 มิถุนายน)

18 มิ.ย. 67
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันอานันทมหิดล” (9 มิถุนายน) ณ โรงเรียนบ้านกล้วย ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม