ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพิมาย ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

20 ธ.ค. 64

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAVeTO0K28g4nds08hobgMv7ARDGzhK-RrQU6qkIIOJs3BVg/viewform