ขอเชิญชวนท่านที่สนใจและมีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2567

04 ม.ค. 67

โดยแนบประวัติและผลงานส่งมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 ติดต่อที่ นางสาวณมุนีนทร์ ศรีประสิทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 082-2430519