ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ”

27 ก.ค. 66

เทศบาลตำบลพิมาย ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ”

  • กิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
  • กิจกรรมสาธิตการจัดทำน้ำหมักจุลินทรีย์ (อีเอ็ม) และการจัดทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรักษ์โลก พร้อมแจกจ่ายให้ประชาชนนำไปใช้งาน

รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ในแต่ละชุมชน ตามแผนกิจกรรมโครงการด้านล่างนี้