ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ยื่นขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สามารถโหลดแบบฟอร์มขอรับเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศฐาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่เว็บไซด์เทศบาลตำบลพิมาย https://phimailocal.go.th และสามารถยื่นเอกสารแบบฟอร์มดังกล่าวผ่านทางจดหมายอีเล็คทรอนิค phimailocal.2020@gmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 เอกสารที่ต้องยื่น ประกอบด้วย 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 3. บัตรประจำตัวสอบ 4. สำเนาใบเสร็จรับเงิน

02 ก.ย. 64