ข่าวประชาสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย จะทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปา ในวันที่ 12 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00-16.00 น. โดยจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 4 ชั่วโมง มีผลกระทบพื้นที่ ดังนี้ ตัวอำเภอพิมาย, บ้านส่วยใน, บ้านส่วยนอก, บ้านทุ่งเลนทอง และวัดสระเพลง ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในวันและเวลาดังกล่าวด้วย จึงขออภัยในการให้บริการน้ำประปามา ณ ที่นี้

22 เม.ย. 65