ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วย เทศบาลตำบลพิมาย ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เพื่อพิจารณาจ่ายเงินสะสม ๓ โครงการ ดังนี้ ๑.โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก ถนนวนสระ(รอบสระเพลง) งบประมาณตั้งไว้ ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน ๒.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ถนนพิบูลย์รัตน์ซอย ร้านลอฟท์ งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน ๓.โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชายชล (ริมสนามแข่งเรือ) งบประมาณตั้งไว้ ๙,๙๕๐,๐๐๐ บาทถ้วน และที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาเทศบาลตำบลพิมาย) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างไรก็ตามในฐานะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย ยังยืนยันที่จะผลักดัน เสนอโครงการทั้ง ๓ โครงการ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการประชุมคราวต่อไป และจะยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมายทุกคน

01 มี.ค. 66