ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ในวันและเวลาราชการ

25 ต.ค. 65