ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

20 ม.ค. 65