คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่น ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย

28 มิ.ย. 62

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่น ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย