คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

03 ก.พ. 64

คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาล