งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

10 ม.ค. 67
ด้วยเทศบาลตำบลพิมาย กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ บริเวณลานพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ ตามวัยที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมให้เด็กเยาวชนกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมกับวัย และเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต
โดยในวันดังกล่าวมีการจัดโซนกิจกรรม จำนวน 4 โซน ได้แก่ โซนซุปเปอร์ฮีโร่ โซนเทพนิยาย โซนสวนสัตว์ และการละเล่นของไทย ซึ่งภายในโซนต่างๆ จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อชิงของขวัญ ของรางวัลอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมทายเสียงสัตว์ เกมโยนห่วง เกมวิ่งซุปเปอร์แมน เกมวิ่งเก็บของใส่ตะกร้า การสาธิตการดับเพลิง การจัดแสดงรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลพิมาย การระบายสีตุ๊กตาปูนปาสเตอร์ รวมถึงกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย ทั้งพับจรวด กระโดยาง หมากเก็บ ตั้งเต เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลางจากสถานศึกษาต่างๆ ทั้งสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพิมายและพื้นที่ใกล้เคียง มีฐานกิจกรรมและการให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงมีการจับของรางวัลพิเศษบนเวทีกลาง เพื่อมอบให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567