ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนโสภณโครธา, ถนนจวนเก่า และถนนร่มไทร

20 ก.พ. 67