ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนพิบูลรัตน์, ถนนบูชายันต์ และชุมชนทุ่งเลนทอง

19 ก.พ. 67