ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสุริยาอุทัย ถนนจวนเก่า ถนนพิบูลรัตน์ และชุมชนส่วยนอก

15 ม.ค. 67